Phần mềm lập Báo cáo tài chính riêng áp dụng cho Tập đoàn, Tổng công ty

Báo cáo tài chính (BCTC) là phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ứng dụng web phục điều hành chính xác và hiệu quả

Trong thời đại kinh tế thị trường cạnh tranh, Quản trị doanh nghiệp (trong đó có quản trị rủi ro) là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm.

Phần mềm quản trị nhân sự tiền lương ứng dụng web gia tăng giá trị nguồn nhân lực

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính khốc liệt của cạnh tranh và đòi hỏi ngày càng cao của nhân viên, là những vấn đề đã và đang gây sức ép lớn đối với doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề quản trị nguồn nhân lực là một trong các yếu tố mang tính chất sống còn.