Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ứng dụng phần mềm quản trị tài chính tổng thể

Ban lãnh đạo của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP luôn dành sự quan tâm đặc biệt đển việc nâng cao chất lượng công tác tài chính kế toán. Theo đó, Ban lãnh đạo đã bổ nhiệm Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS để được tư vấn ứng dụng các giải pháp IBOSS thông minh.