BJ-PVD chọn IBOSS phát triển giải pháp chuyển dữ liệu kế toán

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tin tưởng và hợp tác với IBOSS để được cung cấp giải pháp IBOSS thông minh để chuyển đổi các dữ liệu kế toán từ phần mềm kế toán nước ngoài sang phần mềm IBOSS cho năm 2007 đến năm 2011 đáp ứng yêu cầu của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm thực hiện đúng các quy định, chi tiết gồm:

1. Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ năm 2007 đến năm 2011 lưu trữ dưới dạng file excel sang phần mềm kế toán của IBOSS.
2. Chuyển đổi các giao dịch hiện tại qua các giao dịch chuẩn theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 15 của Bộ Tài chính.
3. Cung cấp công cụ kiểm tra, rà soát dữ liệu phù hợp sau khi chuyển đổi so với báo cáo tài chính, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết, bảng kê công nợ, bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho… đã được Công ty lập qua các năm (Theo chế độ kế toán Việt Nam).
4. Đảm bảo kết xuất ra tất cả các báo cáo kế toán (Các loại sổ, các báo cáo tài chính) theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam để Công ty in và lưu trữ theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *