Đào tạo

Tri thức là sức mạnh

Đội ngũ giảng viên đào tạo thực hành của IBOSS là các chuyên gia cao cấp, các giám đốc kiểm toán nhiều kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên sâu thuộc các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế và công nghệ thông tin kết hợp với phương pháp thực hành hiệu quả trên các mô hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế giúp học viên dễ dàng cho việc lựa chọn nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo thực hành IBOSS – AIT

  • Đào tạo thực hành kế toán, kiểm toán và quản trị doanh nghiệp;
  • Đào tạo kỹ năng;
  • Trao đổi kinh nghiệm thực tế;
  • Tọa đàm với các nhà lãnh đạo và chuyên gia;
  • Cam kết về chất lượng, đạt được mục tiêu của học viên.

Chương trình đào tạo thực hành kế toán và kiểm toán được thực hành trên PHẦN MỀM IBOSS THÔNG MINH