Triển khai đào tạo kiến thức chuyên ngành cho PGS

Do vậy, Ban lãnh đạo PGS luôn luôn quan tâm đến việc đào tạo kiến thức chuyên ngành cho mọi cấp bậc quản lý và nhân viên của Công ty bằng việc hợp tác với IBOSS để được cung cấp dịch vụ đào tạo từ các chuyên gia kinh nghiệm mang tính ứng dụng cao.

Tháng 4/2012, PGS đã ký hợp đồng với IBOSS để được cung cấp dịch vụ đào tạo kiến thức chuyên ngành từ các chuyên gia của IBOSS. Với phương pháp đào tạo hiện đại cùng với những kiến thức và kinh nghiệm toàn cầu của các giảng viên sẽ đem lại cho học viên những kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế và kỹ năng về bán hàng. Chương trình được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2012 bao gồm các nội dung sau:

I. Chuyên đề tài chính, kế toán và thuế

1. Phân tích báo cáo tài chính dành cho Công ty cổ phần
2. Điều chỉnh chênh lệch kế toán- thuế theo quy định hiện hành
3. Hướng dẫn lập báo cáo hợp nhất
4. Hướng dẫn lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Một ngày tìm hiểu về kiểm soát nội bộ
6. Hướng dẫn áp dụng thuế Thu nhập cá nhân
7 Hướng dẫn áp dụng thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT
8. Xử lý hóa đơn chứng từ, hướng dẫn thực hiện hoàn thuế
II. Chuyên đề kỹ năng bán hàng

1. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
2. Nghệ thuật ra tăng doanh số bán hàng
3. Thấu hiểu khách hàng mục tiêu
4. Marketing cốt lõi & ứng dụng của Marketing hiện đại
5. Xây dựng thương hiệu mạnh
6. Tạo sự khác biệt là lợi thế cạnh tranh bằng tổng chất lượng quản lý
7. Kỹ năng đàm phán, thương lượng thông minh
8. Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *