Lập kế hoạch chiến lược giúp tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững

Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế trong nước và quốc tế. Theo đó, mỗi tổ chức, doanh nghiệp cần phải xây dựng kế hoạch chiến lược là tất yếu, bản chất của việc làm này là định hình trước một cách rõ ràng một chuỗi các quyết định và chương trình hành động nhằm định hướng phát triển và tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về chất bên trong của doanh nghiệp làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Các chuyên gia của IBOSS sẽ đồng hành cùng quý vị hoạch định các Mục tiêu chiến lược và Giải pháp chiến lược theo các bước công việc sau:

 • Xác định sứ mệnh của tổ chức, doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược;
 • Phân tích môi trường chiến lược;
 • Tìm kiếm năng lực cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Dự tính các phương án chiến lược có khả năng thay thế;
 • Lựa chọn phương án chiến lược tối ưu và thực hiện.

Quá trình thực hiện đầy đủ các bước công việc nói trên giúp cho tổ chức, doanh nghiệp chủ động trước mọi thay đổi của môi trường kinh doanh, luôn duy trì và tạo động lực cho sự phát triển vững mạnh, giúp cho doanh nghiệp đạt được bao gồm nhưng không giới hạn bởi những lợi ích sau:

 • Luôn ưu tiên chiến lược nâng cao vị trị cạnh tranh dài hạn;
 • Xây dựng chiến lược cạnh tranh rõ ràng và nhất quán;
 • Tránh những chiến lược chỉ thành công trong thị trường lạc quan;
 • Tránh theo đuổi những chiến lược cứng nhắc không linh động và thiếu tính khả thi;
 • Tấn công quyết liệt để xây dựng lợi thế cạnh tranh và quyết tâm bảo vệ;
 • Đầu tư vào việc tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững;
 • Không đánh giá thấp phản ứng của các đối thủ cạnh tranh;
 • Làm chủ cuộc chơi với khả năng quyết định các lợi thế để chiến thắng tuyệt đối.

Các chuyên gia IBOSS luôn đồng hành cùng Quý vị. Với hiểu biết và kinh nghiệm trong nước, quốc tế cùng với hệ thống các công cụ hỗ trợ, chúng tôi sẵng chỉ ra sự khác biệt của tổ chức, doanh nghiệp để thành công và phát triển bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *