Phần mềm Hợp nhất Báo cáo tài chính online áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty

Phần mềm tự động hợp nhất báo cáo tài chính được xây dựng và phát triển trên cơ sở kết hợp hiệu quả giữa kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin với kỹ thuật kế toán, kiểm toán đã đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu hợp nhất thông tin, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân sự và chi phí.

Điểm mạnh cốt lõi của hệ thống phần mềm tự động hợp nhất:

 • Đảm bảo tính chính xác, khách quan, kịp thời, đầy đủ và khả thi;
 • Tự động điều chỉnh mọi thông tin hợp nhất báo cáo tài chính mỗi khi có sự thay đổi: khoản đầu tư vào công ty con, giao dịch nội bộ, lợi ích cổ đông thiểu số, công ty liên doanh, liên kết…;
 • Tự động thay đổi mô hình hợp nhất theo danh sách công ty khi tham gia hợp nhất;
 • Có khả năng mở cho hệ thống thông tin hợp nhất;
 • Phần mềm phát triển trên nền Internet Application. Ngôn ngữ lập trình C#  (C Shap),.NET Frameworks 3.0… thông dụng;
 • Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2000 trở lên;
 • Máy chủ: Cài đặt Hệ điều hành windows server 2003 trở lên, IIS 6,.NET Frameworks 3.0, Microsoft SQL server 2000 trở lên… phù hợp nhiều đối tượng;
 • Máy trạm: Chỉ cần có trình duyệt như  Firefox, Chrome ….

Phần mềm tự động hợp nhất báo cáo tài chính sẽ tự động và hiệu quả cao hơn khi các công ty con lập báo cáo tài chính riêng áp dụng phần mềm lập báo cáo tài chính riêng của IBOSS (trình bày ở phần sau)

Quy trình phần mềm tự động hợp nhất báo cáo tài chính

Phân hệ quản lý hệ thống cho người dùng có thể thực hiện:

 • Khai báo: Các loại hình doanh nghiệp: Công ty con, công ty liên doanh, liên kết, khác;
 • Các công ty con, mô hình hợp nhất;
 • Quản lý người sử dụng từng lần nhập liệu;
 • Định nghĩa các thuyết minh một cách linh hoạt;
 • Định nghĩa các bước loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Phần mềm tự động lập Báo cáo tài chính hợp nhất đáp ứng mọi yêu cầu về kỹ thuật lập báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm:

 • Phân loại các khoản đầu tư, xác định phương pháp kế toán áp dụng cho các khoản đầu tư;
 • Xác định: Miễn trừ/ Hợp nhất/loại trừ;
 • Lập bút toán hợp nhất cho công ty con;
 • Cộng ngang các chỉ tiêu trên Bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT;
 • Điều chỉnh các khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con;
 • Điều chỉnh lợi ích của cổ đông không kiểm soát;
 • Điều chỉnh các khoản nợ nội bộ;
 • Điều chỉnh lãi, lỗ chưa thực hiện trong Tập đoàn/Tổng công ty ;
 • Điều chỉnh doanh thu và chi phí trong Tập đoàn/Tổng công ty;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp trong Tập đoàn/Tổng công ty;
 • Lập bút toán hợp nhất cho Công ty liên kết/Công ty liên doanh bao gồm việc điều chỉnh cho thay đổi của phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư;
 • Điều chỉnh các khoản đầu tư từ ngày đầu tư đến cuối năm trước liền kề;
 • Điều chỉnh lợi nhuận/lỗ trong kỳ;
 • Điều chỉnh chênh lệch phát sinh khi mua;
 • Điều chỉnh lợi nhuận/cổ tức được chia;
 • Điều chỉnh thay đổi khác của Vốn chủ sở hữu.
 • Tự động lập Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ gồm: Bảng Cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Phần mềm hợp nhất Báo cáo tài chính được phát triển trên cơ sở các hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính về lập báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các Quyết định mới nhất ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam bao gồm: VAS 01 “Chuẩn mực chung”, VAS 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”, VAS 08 “Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh”, VAS 11 “Hợp nhất kinh doanh”, VAS 21 “Trình bày báo cáo tài chính”, VAS 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con” và các chuẩn mực kế toán, các quy định khác có liên quan cũng như dựa trên các đặc thù của từng Tập đoàn và Tổng công ty đảm bảo cho việc thiết kế các hệ thống ứng dụng CNTT nhằm tăng cường tiện ích cho việc lập BCTC hợp nhất, tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như thay đổi phương pháp truyền thống lập BCTC hợp nhất theo phương pháp thủ công và bán thủ công. Hệ thống được thiết kế mở dễ sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi về các quy định của chế độ, chuẩn mực kế toán hợp nhất, sẵn sàng đáp ứng cho các ứng dụng khác…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *