Thiết kế hệ thống ứng dụng CNTT làm nền tảng ứng dụng phần mềm

Hiệu quả tối đa từ các khoản đầu tư vào công nghệ thông tin để duy trì khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh bất định là một trong những ưu tiên cao nhất của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay.

Chúng tôi hiểu được để có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu của nhà quản lý cần một hệ thống thiết kế ứng dụng công nghệ thông tin có sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động của doanh nghiệp cũng như đáp ứng được yêu cầu quản lý và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin gồm:

  • Thiết kế hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán.
  • Thiết kế hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hợp nhất báo cáo tài chính
  • Thiết kế hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán quản trị

Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Chúng tôi cung cấp thiết kế các quy trình tác nghiệp và kết nối toàn bộ doanh nghiệp trong toàn hệ thống theo đặc thù từng ngành nghề.
  • Chúng tôi hỗ trợ và soát xét về các thông tin quản trị rủi ro trong toàn hệ thống để xây dựng hệ thống để kiểm soát rủi ro của hoạt động kinh doanh
  • Chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa các nghiệp vụ phát sinh của các bộ phận/ phòng ban với bộ phận công nghệ thông tin.
  • Chúng tôi giúp doanh nghiệp kiểm định lại hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *