Phát triển và ứng dụng CNTT làm nền tảng Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thời kỳ hội nhập

Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của CNTT và hiệu quả cao của ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã hội cùng với những đòi hỏi, những yêu cầu mới, ngày 1/7/2014, Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 36). Đây là văn bản hết sức quan trọng, mang tầm chiến lược, đề ra những định hướng lớn cho sự phát triển ngành CNTT nước ta trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở Nghị quyết nói trên, các chuyên gia tài chính kế toán và kiểm toán IBOSS đã chủ động sáng tạo ứng dụng ngôn ngữ lập trình ASP và ASP.NET, C#, LinQ, C++, php, java; Cơ sở dữ liệu: SQL Server 200x; Công cụ thiết kế: Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw để lập trình các phần mềm ứng dụng hiệu quả, thân thiện, dễ sử dụng giúp khách hàng giảm thiểu thời gian, nhân sự và chi phí.

Những định hướng, tư tưởng, giải pháp lớn trong Nghị quyết 36 là tiền đề quan trọng để CNTT Việt Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nghị quyết 36 đã xác định CNTT là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới, là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Các phần mềm đã xây dựng bao gồm: Phần mềm hợp nhất Báo cáo tài chính (Chỉ có tại IBOSS); Phần mềm kế toán doanh nghiệp; Phần mềm quản trị doanh nghiệp; Phần mềm lập báo cáo tài chính riêng; Phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương; Phần mềm văn phòng điện tử và các phần mềm khác được thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *