Phần mềm lập Báo cáo tài chính riêng áp dụng cho Tập đoàn, Tổng công ty

Mỗi đơn vị kế toán đều phải lập Báo cáo tài chính Quý/Năm. Đó là nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp.

Phần mềm lập báo cáo tài chính riêng: Là hệ thống ứng dụng dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán để cập nhật và tổng hợp thường xuyên, liên tục thông qua server và đường truyền internet từ các chi nhánh và Văn phòng công ty hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp. Hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý số liệu kế toán tài chính cũng như kế toán quản trị, thiết lập tự động các BCTC riêng và báo cáo phân tích đánh giá quản trị rủi ro tại Công ty.

Những điểm mạnh và sự khác biệt của phần mềm:

Phần mềm tạo nên sự thành công vượt trội, đáp ứng vượt trên sự mong đợi của doanh nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu kế toán để lập chính xác, kịp thời, khách quan và thống nhất các BCTC của công ty:

 • Trợ giúp việc lập BCTC tại công ty trở nên đơn giản, thuận tiện, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
 • Cung cấp kịp thời cho các nhà quản lý mọi thông tin tài chính, quản trị cho các mục đích định hướng kinh doanh, kiểm tra, giám sát, và ra quyết định.
 • Cung cấp cho người làm kế toán một công cụ hỗ trợ đặc biệt để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo luật định.

Để ứng dụng phần mềm lập BCTC riêng, Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán áp dụng cho công ty phải bao gồm nhưng không giới hạn các quy trình nghiệp vụ sau đây:

 • Quy trình nghiệp vụ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng;
 • Quy trình nghiệp vụ Các khoản phải thu – thu nhập;
 • Quy trình nghiệp vụ Hàng tồn kho;
 • Quy trình nghiệp vụ Tài sản cố định;
 • Quy trình nghiệp vụ Các khoản phải trả – Chi phí;
 • Quy trình nghiệp vụ Các khoản vay, nợ;
 • Quy trình nghiệp vụ Tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • Quy trình nghiệp vụ Các khoản thuế;
 • Quy trình nghiệp vụ Quản lý vốn, các quỹ;
 • Quy trình nghiệp vụ Các khoản chi phí hoạt động;
 • Quy trình nghiệp vụ Tổng hợp báo cáo tài chính riêng áp dụng cho Công ty…

Ngôn ngữ lập trình sử dụng trong phần mềm: ASP và ASP.NET, C#, LinQ, C++, php, java; Cơ sở dữ liệu: SQL Server 200x; Công cụ thiết kế: Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw.

Phần mềm lập báo cáo tài chính riêng là cơ sở dữ liệu, là bộ phận hợp thành của “Phần mềm tự động hợp nhất báo cáo tài chính tại công ty mẹ”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *